​​​​Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v Realitní společnosti České spořitelny a jejích franšízových partnerů, konkrétně Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v síti RSČS, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY a PRODEJ a SPRÁVA NEMOVITOSTÍ s.r.o.

Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o.
IČO: 033 10 191
DIČ: CZ03310191
Sídlo: Praha 6, Nevanova 1068, PSČ 163 00
E-mail: pasn@rscs.cz

Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: Realitní společnost České spořitelny, a.s.
IČO: 267 47 294
DIČ: CZ26747294
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00
Kontaktní adresa: Praha 2, Jugoslávská 19, PSČ 120 24
E-mail: info@rscs.cz

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoba: Jiří Januška
E-mail: poverenec@csas.cz
tel.: + 420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00), ne pro zasílání SMS
adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu,

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali,
 • pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitost
 • pro zajištění činností souvisejících s prodejem, pronájmem či pořízením nemovitosti

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na pasn@rscs.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • pro marketingové činnosti v rámci své podnikatelské činnosti,
 • pro marketingové činnosti členů Finanční skupiny České spořitelny*

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách jsou v souladu se zákony používány cookies. Informace o cookies naleznete na www.rscs.cz/cookies a www.pasn.cz/cookies

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • smluvním advokátním kancelářím,
 • realitním makléřům v rámci sítě Realitní společnosti České spořitelny,
 • externí účetní firmě
 • zpracovatelům, kteři poskytují Zprostředkovateli serverové a webové služby – mimo jiné DALTEN media s.r.o. (IČO: 27135306)
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být údaje poskytnuty i dalším subjektům

Využíváme služeb zpracovatelů sídlících v EU a v USA a to pouze takových, kteří se zavázali k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, tj. kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016. Bližší informace o zpracovatelích nezveřejňujeme z důvodu ochrany Vašich osobních údajů před jejich neoprávněným získáním zásahem třetí osoby a z důvodu ochrany obchodního tajemství; bližší informace lze poskytnout na základě Vaší žádosti.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.
Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Realitní společnost České spořitelny, a.s. či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s námi využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

* Finanční skupina České spořitelny  zahrnuje tyto společnosti: Česká spořitelna, a.s. (IČO:45244782), Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČO:61672033), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), sAutoleasing, a.s. (IČO: 27089444), VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (IČO: 01818121), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste Asset Management GmbH (IČO: 04107128) a Erste Group Bank AG (FN 33209m)​.

Budeme rádi, když nám něco napíšete

>